ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด (ม.ทสส.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ