ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 ครั้งที่ 12

เชิญร่วมงาน Study in Australia / Elite Universities Interview Program 2015 (ครั้งที่ 12) วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 เวลา 10:00-16:00 น. ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุวิท ห้องบอลรูม A ชั้น 7

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ