ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

งานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2559 ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน

สำนักงาน ก.พ. และเจ้าภาพหลัก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีรูปแบบการจัดงานในหัวข้อ "ข้าราชการไทย หัวใจประชาชน" และให้ความสำคัญแก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

โดยงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ วันที่ 17 มีนาคม 2559 การแสดงดนตรีในสวน (Music in the Park) เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 มีนาคม 2559 การบรรเลงดนตรีสากล (Symphony Orchestra) ชุด “ใต้ร่มฉัตรพระภูมิพล”โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร (Thai National Symphony Orchestra - TNSO) การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด องคตยศยง ณ โรงละครแห่งชาติ ทั้งนี้เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมชมการแสดงได้ฟรี 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ