ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 18

เลขาธิการ ก.พ. ได้มอบหมายให้ นางศิริวรรณ เมนะโพธิ (ชอ.) นางสาวทรรศวลัย พุทธทิพย์ (ชอ.) และนายสุรเดช สรรเสริญ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (Preparatory Meeting of the 18th ASEAN Conference on Civil Service Matters (ACCSM)) ณ เมืองตาไกไต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอีก ๑๐ ประเทศ และฝ่ายเลขานุการของอาเซียน (ASEAN Secretariat)

การประชุมดังกล่าววัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ACCSM ครั้งที่ ๑๘ ในระดับสูง ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากนี้อีก ๒ ครั้ง ๒) เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการทำงาน ก.พ. อาเซียนระยะหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (Post-2015 ACCSM Work Plan) ๓) เพื่อรายงานและประเมินผลการดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้แผนงาน ก.พ. อาเซียน ระหว่างปี ๒๕๕๑–๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๕)

ประเภทข่าว: 

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ