ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานเหตุการณ์การเกิดพายุหิมะในสหรัฐอเมริกา จาก สนร.อเมริกา

ตามที่ได้เกิดพายุหิมะ ชื่อ Snow Storm Jonas ที่ส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน ในช่วงวันที่ 22 - 24 มกราคม 2559 โดยปัจจุบันพายุดังกล่าวได้พัดผ่าน และส่งผลให้สภาพอากาศกลับสู่ภาวะฤดูหนาวตามปกติแล้วนั้น 
 
ซึ่งขณะนี้ สนร. ยังไม่ได้รับรายงาน กรณีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลได้รับผลกระทบร้ายแรงแต่อย่างใด โดยก่อนเกิดพายุเป็นเวลา 2 – 3 วัน สนร. ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของ สนร. เช่น เว็บไซต์ อีเมล Facebook และโทรศัพท์ เป็นต้น พร้อมได้เตือนให้เตรียมการรับมือผลกระทบจากพายุหิมะที่อาจอยู่นอกเหนือความคาดหมาย

Pages

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ