การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ


สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7
โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 6701 - 6749
โทรสาร: 0 2547 1603

ติดต่อ

 

ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 7

โทรสาร : 0 2547 1603

กลุ่ม สายตรง ภายใน
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 1
  - ก.เกษตร ก.ทรัพย์ ก.มหาดไทย ก.ต่างประเทศ ก.พัฒนาสังคม ก.ดิจิทัล 0 2547 1647 6708
  - กระทรวงมหาดไทย 0 2547 1640 6701
  - กระทรวงเกษตร 0 2547 1653 6714
  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 0 2547 1643 6704
  - กระทรวงพัฒนาสังคม กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงการต่างประเทศ 0 2547 1655 6716
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 2
  - ก.สาธารณสุข ก.การอุดมศึกษา ก.แรงงาน ก.พาณิชย์ ก.วัฒนธรรม 0 2547 1654 6715
  - กระทรวงสาธารณสุข 0 2547 1671 6732
  - กระทรวงแรงงาน 0 2547 1644 6705
  - กระทรวงการอุดมศึกษา 0 2547 1645 6706
  - กระทรวงพาณิชย์ กรมการแพทย์ 0 2547 1659 6720
  - กระทรวงวัฒนธรรม กรมควบคุมโรค 0 2547 1652 6713
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 3
  - ก.คมนาคม ก.การคลัง สำนักนายก ก.ศึกษา ก.การท่องเที่ยว 0 2547 1675 6736
  - กระทรวงการคลัง 0 2547 1665 6726
  - กระทรวงคมนาคม 0 2547 1660 6721
  - กระทรวงศึกษาธิการ 0 2547 1658 6719
  - สำนักนายกรัฐมนตรี 0 2547 1661 6722
  - กระทรวงศึกษาธิการ 0 2547 1667 6728
  - กระทรวงการท่องเที่ยว 0 2547 1670 6731
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ 4
  - ก.พลังงาน ก.อุตสาหกรรม ก.ยุติธรรม หน่วยงานอิสระ 0 2547 1663 6724
  - สป.ยุติธรรม, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ปปส., สนง.กิจการยุติธรรม, ปปง., ปปท. 0 2547 1669 6730
  - กรมโรงงานาอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ, สนง.เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ศอบต. 0 2547 1668 6729
  - กรมคุมประพฤติ, กรมคุ้มครองสิทธิฯ, กรมบังคับคดี, กรมพินิจฯ, กรมราชทัณฑ์, กปร. 0 2547 1648 6709
  - กระทรวงพลังงาน, สนง.พระพุทธศาสนา, ราชบัณฑิต 0 2547 1642 6703
  - สป.อุตสาหกรรม, อ้อยและน้ำตาล, สมอ. 0 2547 1649 6710
กลุ่มวิชาการ
0 2547 1672 6733
0 2547 1662 6723
0 2547 1823 6740
0 2547 1651 6712


การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ