Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และซักซ้อมหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทอำนวยการ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. มาตรา 63 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การซักซ้อมและติดตามการดำเนินการตามหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. มาตรา 63 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

HR Clinic ครั้งที่ 3 : 16 กันยายน 2565

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง : HR Freshy วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

HR Clinic ครั้งที่ 2 : 19 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาเทียบการปฏิบัติราชการขณะดำรงตำแหน่งประเภทอื่นเป็นการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับประเภทอำนวยการ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

HR clinic ครั้งที่ 1 : 22 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

การประชุมชี้แจงหนังสือเวียนที่ออกตามกฎ ก.พ. ตามมาตรา 63 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content