ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ที่ นร 1012/ ว 14

สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

12 กรกฎาคม 2562

เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เรียน (เวียน กระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง

    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552
    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ ว32 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

สิ่งที่ส่งมาด้วย

    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562