ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
 

ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง

หนังสือ: ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

Pages