ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

 
สำนักงาน ก.พ. ที่  นร 1004/ว2 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
 
เรื่อง  การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

 

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว15 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

 

การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ว16/2558 การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว9 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
การเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการในต่างประเทศ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสํามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสํามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

Pages