ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
การเกลี่ยอัตรากำลัง ข้าราชการในต่างประเทศ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสํามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสํามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
กำหนดตำแหน่ง

หนังสือเวียน ว8/2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Pages