ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 87 สายงาน ไฟล์ที่ 1,ไฟล์ที่ 2

Pages