ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรรหา

เลขหนังสือเวียน: 
ว8/2565
เรื่อง: 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565
เลขหนังสือเวียน: 
ว18/2564
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
AttachmentSize
PDF icon w18_2564_official.pdf14.15 MB
เลขหนังสือเวียน: 
ว21/2564
เรื่อง: 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เลขหนังสือเวียน: 
ว7/2564
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
AttachmentSize
PDF icon w_7-2564.pdf21.91 MB
เลขหนังสือเวียน: 
ว2/2560
เรื่อง: 
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
เลขหนังสือเวียน: 
ว21/2554
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขหนังสือเวียน: 
ว3/2559
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ (ว 3/2559 เล่ม 2)
เลขหนังสือเวียน: 
ว5/2558
เรื่อง: 
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เลขหนังสือเวียน: 
ว6/2553
เรื่อง: 
ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
AttachmentSize
PDF icon ว6/25532.06 MB

Pages