ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สรรหา

การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์

ที่ นร 1021.2/ว 19
สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
27 กันยายน 2562

เรื่อง การใช้ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
อ้างถึง :

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 23 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1021.2/317-549 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561
ระเบียบ ก.พ. วาด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน และการปฏิบัติการอื่น พ.ศ. 2535
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว10

18 มิถุนายน 2562

 

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบัติการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จำนวน 245 สายงาน มาเพื่อส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ

การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ