ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ใช้ประโยชน์

การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

 

ก.พ. มีมติเห็นชอบบุคคลผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ ต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติทางจริยธรรมตามแบบประเมินที่ ก.พ. กำหนดจากส่วนราชการ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพต่อระบบราชการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทฯ และแผนปฏิรูปประเทศ

 

+++คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ+++

 

Pages