ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รักษาไว้

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์

Tags: 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ที่ นร 1008/ว 21

สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 13 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้แจ้งมติการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 87 สายงาน ซึ่งรวมถึงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ มาเพื่อส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

Tags: 
ต่ออายุเกษียณ

ที่ นร 1012.1/ว4  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 24 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป (เพิ่มเติม)

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

Tags: 
เงินประจำตำแหน่ง, ตำแหน่งและค่าตอบแทน

เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

Tags: 
การกำหนดตำแหน่ง

หนังสือ: ซักซ้อมแนวทางการนำตางรางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญไปใช้สำหรับการกำหนดตำแหน่ง

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

Tags: 
เงินประจำตำแหน่ง

เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
 
ด้วย ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 121 ก วันที่ 17 ธันวาคม 2558 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว
 
ขอแสดงความนับถือ
 
(นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์)
เลขาธิการ ก.พ.
 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

Tags: 
เงินเดือน

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน

ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

อ้างถึง 

  1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

Tags: 
เงินเดือน

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

Pages