ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

Tags: 
หนังสือรับรองความประพฤติ

แบบหนังสือรับรองความประพฤติตามข้อ 8 (6) วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้กำหนด