ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ

สาระสำคัญ
1. ยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 10 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2553
2. ให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (One District One Scholarship : ODOS) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของหนังสือเวียน ว 2/2561 

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒

ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๒

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

Tags: 
รับรองคุณวุฒิ

สำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมรายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐต่าง ๆ ที่ ก.พ. รับรอง มาเพื่อส่วนราชการทราบและใช้ประโยชน์
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

Tags: 
อ.ก.พ.

ด้วย ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 105 ก วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แล้ว 

 

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Tags: 
รับรองคุณวุฒิ

 

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว21 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554

2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ. รับรอง จำนวน 1 เล่ม

 

 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

Pages