ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

Tags: 
คนพิการ

สำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004/ว17  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ .....
 

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

Tags: 
คนพิการ

ว21/2558
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 
อ้างถึง   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
2. แบบรายงานการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2559 - 2560

 
เรียน    (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง
๑. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๔ ลงวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๕ ลงวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๗
๓. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑ ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
๔. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๑        
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๑. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

อ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550

 

 

Pages