ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดำแหน่ง
ว7/2561 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2561
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2561 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ว5/2561 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว 5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2561
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2561
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ว15/2560 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว 15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2560
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2560
การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
ว21/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว21 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon v21-2559.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว20/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2559 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว16/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2559 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา
ว13/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว 13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2559
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานการทูต
ว11/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว8/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2559 -- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว6/2559 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2559
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2559 -- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น