ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การลงโทษข้าราชการซึ่งกระทำผิดวินัยกรณีเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ
ว15/2516 | เลขที่หนังสือ : สร 1006/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2516
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2516
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
ว9/2509 | เลขที่หนังสือ : สร 0905/ว9 (ว9/2509) | ปีที่ออกหนังสือ : 2509
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2509
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
ว4/2509 | เลขที่หนังสือ : สร 0904/ว4 (ว4/2509) | ปีที่ออกหนังสือ : 2509
ไฟล์ประกอบ :
การทุจริตในการสอบ
ว1/2502 | เลขที่หนังสือ : นว 1/2502 | ปีที่ออกหนังสือ : 2502
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2502
กำหนดเวลาสอบสวน
ว2/2501 | เลขที่หนังสือ : นว 2/2501 | ปีที่ออกหนังสือ : 2501
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2501
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการต่างสังกัดกรมกระทรวงที่กระทำผิดร่วมกัน
ว3/2494 | เลขที่หนังสือ : นว 3/2494 | ปีที่ออกหนังสือ : 2494
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2494

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น