ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว1/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2524
การขอเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่ง
ว11/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0708/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2524
การปราบปรามข้าราชการเล่นการพนันสลากกินรวบ
ว8/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2524
การนับเวลาปฏิบัติการราชการตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ว10/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2524
การให้ข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรมต่อจากการลากิจ ลาพักผ่อน ณ ต่างประเทศ
ว5/2524 | เลขที่หนังสือ : สร 0702/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2524
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2524
การสับเปลี่ยนและโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ว14/2523 | เลขที่หนังสือ : สร 0707/ว14 (ว14/2523) | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2523
แก้ไขแบบรายงานขอทำความตกลงกับ ก. พ
ว4/2523 | เลขที่หนังสือ : สร 0712/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2523
หลักเกณฑ์และวธีการบรรจุผู้ออกราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว8/2523 | เลขที่หนังสือ : สร0711/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2523
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2523
ความหมายของคำว่า "ตำแหน่งที่เริมต้นสายงานจากระดับ 4"
ว3/2522 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2522
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2522
ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในบางสายงาน
ว4/2522 | เลขที่หนังสือ : นร 0707/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2522
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2522
การอนุมัติให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศด้วยทุนประเภท 1 (ข)
ว7/2522 | เลขที่หนังสือ : สร 0712/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2522
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2552
การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ว15/2521 | เลขที่หนังสือ : สร 0705/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2521
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2521
การกำหนดตำแหน่ง
ว6/2521 | เลขที่หนังสือ : สร 0705/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2521
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2521
การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง
ว13/2521 | เลขที่หนังสือ : สร 0705/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2521
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2521
การสอบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518
ว12/2521 | เลขที่หนังสือ : สร 0709/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2521
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2521
การพิจารณากำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ว7/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0703/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2520
การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันที่มีเงื่อนไข
ว22/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0705/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/25520
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ว26/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0710/ว26 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว26/2520
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ว9/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0706/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2520
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ
ว12/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0705/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2520
การขอระงับส่งผู้สอบแข่งขันได้ไปรับการบรรจุ
ว23/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0704/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2520
การพิจารณากำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
ว7/2520 | เลขที่หนังสือ : สร 0703/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2520
ไฟล์ประกอบ :
การเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก. พ. กำหนด
ว18/2519 | เลขที่หนังสือ : สร 1005/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2519
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2519
การให้ข้าราชการไปศึกษาขั้นปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ
ว15/2519 | เลขที่หนังสือ : สร 1008/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2519
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2519
ก. พ.7 แบบใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการ
ว28/2518 | เลขที่หนังสือ : สร 1007/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2518
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2518
คู่มือการจัดทำ ก. พ. 7 แบบใหม่
ว40/2518 | เลขที่หนังสือ : สร 1007/ว40 | ปีที่ออกหนังสือ : 2518
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว40/2518
การลงโทษข้าราชการซึ่งกระทำผิดวินัยกรณีเรียกเงินจากผู้สมัครสอบ
ว15/2516 | เลขที่หนังสือ : สร 1006/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2516
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2516
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
ว9/2509 | เลขที่หนังสือ : สร 0905/ว9 (ว9/2509) | ปีที่ออกหนังสือ : 2509
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2509
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการ
ว4/2509 | เลขที่หนังสือ : สร 0904/ว4 (ว4/2509) | ปีที่ออกหนังสือ : 2509
ไฟล์ประกอบ :
การทุจริตในการสอบ
ว1/2502 | เลขที่หนังสือ : นว 1/2502 | ปีที่ออกหนังสือ : 2502
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2502
กำหนดเวลาสอบสวน
ว2/2501 | เลขที่หนังสือ : นว 2/2501 | ปีที่ออกหนังสือ : 2501
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2501
การสอบสวนพิจารณาโทษข้าราชการต่างสังกัดกรมกระทรวงที่กระทำผิดร่วมกัน
ว3/2494 | เลขที่หนังสือ : นว 3/2494 | ปีที่ออกหนังสือ : 2494
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2494

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น