ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ว13/2556 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2556
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2556
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว9/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย
ว13/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2555
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ว14/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว14 (ว14/2555) | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2555
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
ว6/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1013.7/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว19/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว3/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2555
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป
ว5/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2555
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ว8/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2555
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ว10/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2555
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว15/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2555
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
ว20/2555 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2555
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2555
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2554
ว18/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2554
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว13/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2554
การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว12/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2554
การดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ว16/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2554
การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว8/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2554
หลักเกณฑ์และเงิ่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว14/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับกรม
ว25/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
ว28/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว28/2554
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
ว29/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว29 5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2554
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ
ว22/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1004/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/2554
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง
ว1/2554 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2554
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
ว27/2554 | เลขที่หนังสือ : นร1004/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2554
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว27/2554

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น