ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว11/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2549
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว13/2549 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2549
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2549
ระบบการบริหารและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว1/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2548
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ว13/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 (ว13/2548) | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2548
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ว5/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.5/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2548
ว12/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2548
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการปีงบประมาณ 2549
ว11/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2548, PDF icon ว11/2548-1, PDF icon ว11/2548-2
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว6/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1012/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2548
การกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง
ว14/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1004.3/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2548
การกำหนดให้ได้รับเงินเดือน กรณีบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ
ว7/2548 | เลขที่หนังสือ : นร1006/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2548
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11
ว9/2548 | เลขที่หนังสือ : นร 1003/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2548
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2548
มอบอำนาจให้ส่วนราชการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ว5/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2547
การบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)
ว35/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว35 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว35/2547
การเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ว1/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2547
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
ว15/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว15 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว15/2547
มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ
ว7/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว7 (ว7/2547) | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2547 : มาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางดำเนินการมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามมาตรการที่ 3, PDF icon แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการที่ 3 มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบมอบหมายงาน, PDF icon ตัวอย่าง แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ, PDF icon ตัวอย่าง แบบคำรับรองและการประเมินการปฏิบัติและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องรับการพัฒนา
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว2/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2547
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
ว11/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w11-2547.pdf
การควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการ
ว9/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1006/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2547
แนวทางการพิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
ว27/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.5/ว27 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว27/2547
วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ว19/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว19 (ว19/2547) | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว19/2547
การลงโทษข้าราชการกรณีถูกศาลพิพากษาจำคุกในที่เคยถูกดำเนินการทางวินัยมาก่อน
ว13/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1011/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2547
การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ว22/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว22 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจ คู่มือการพิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (ปกใน คำนำ), PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ (สารบัญ), PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการพิจารณารับรองคุณวุฒิ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 2 หลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 3 ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ในการพิจารณาคุณวุฒิ, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 4 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ, PDF icon ว.22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา, PDF icon ว22/2547 การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักร, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้สำเร็จการศึกษาจาก AIT, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากญี่ปุ่น, PDF icon ว22/2547 ตอนที่ 5 หลักเกณฑ์การพิจารณาเทียบปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสำนักงาน ก.พ., PDF icon ว22/2547 ข้อควรคำนึง และคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิต่างประเทศ, PDF icon ว22/2547 การมอบอำนาจฯ ภาคผนวก, PDF icon ว22/2547 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 (ตัวอย่าง) Letter of Authorization
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547
ว31/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว31 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว31/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
ว16/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2547
การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ว20/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2547
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ว17/2547 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.3.5/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2547
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ว25/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1008.5/ว25 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว25/2547
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
ว28/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1004.1/ว28 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว28/2547

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น