ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การพัฒนาผู้ได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว29/2547 | เลขที่หนังสือ : นร1013.5/ว29 | ปีที่ออกหนังสือ : 2547
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว29/2547
มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ว12/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1008.1/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2546
แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน
ว123/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 0505/ว123 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว123/2546
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังทดแทน ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546)
ว6/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1008/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2546
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน
ว4/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1012.2/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2546
การรับรองปริญญาฯ สถาบันการศึกษาเอกชน (ปกหน้า คำนำ สารบัญ ลำดับ 1-49)
ว9/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1004.3/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2546, PDF icon ว9/2546-1, PDF icon ว9/2546-2, PDF icon ว9/2546-3, PDF icon ว9/2546-4, PDF icon ว9/2546-5
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ.กำหนดใหม่
ว2/2546 | เลขที่หนังสือ : นร 1006.2/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2546
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2546
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
ว11/2545 | เลขที่หนังสือ : นร0708.4/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2545
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2547
เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ
ว11/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.8/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2544
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว13/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2544
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ว14/2544 | เลขที่หนังสือ : นร0708.1/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2544
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9
ว9/2544 | เลขที่หนังสือ : นร 0701/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2544
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2554
(ว.พิเศษ) การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาและฝึกอบรมในต่างประเทศ
ว1/2543 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.9/ว.พิเศษ 1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2543
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว.พิเศษ1/2543
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งย้อนหลัง
ว1/2542 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.3/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2542
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2542
การแต่งตั้งข้าราชการ
ว11/2542 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2542
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2542
กฎ ก.พ.ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2540) ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ว12/2540 | เลขที่หนังสือ : นร 0709.3/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2540
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2540
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ว13/2539 | เลขที่หนังสือ : นร 0708/ว13 | ปีที่ออกหนังสือ : 2539
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว13/2539
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ว6/2538 | เลขที่หนังสือ : นร 0709.3/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2538
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2538
การลงโทษข้าราชการกรณีเรียกร้องเงินจากราษฎรเพื่อฝากเข้าทำงาน
ว2/2538 | เลขที่หนังสือ : นร 0709.3/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2538
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2538
การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ว6/2537 | เลขที่หนังสือ : นร 0708.1/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2537
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2537

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น