ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง ปี เลขที่หนังสือ เลข ว เช่น ว20/2554 นร 1006/ว6
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม
ว18/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว18 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว18/2535
การปฎิบัติหน้าที่ของ ก.พ. และ อ.ก.พ.
ว20/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703ว20 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว20/2535
การแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว23/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0707.3/ว23 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว23/2535
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว19/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0707.3/ว19 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon w19-2535.pdf
การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว9/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0708/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2535
การให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศได้รับเงินเดือน
ว12/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.6/ว12 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว12/2535
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ
ว6/2535 | เลขที่หนังสือ : นร0708/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2535
การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ
ว7/2535 | เลขที่หนังสือ : นร0708/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2535
การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ว16/2535 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2535
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2535
การแก้ไขเพื่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว1/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0717/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2534
การย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือก
ว7/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0705/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2534
การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2518
ว11/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว11 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว11/2534
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ว2/2534 | เลขที่หนังสือ : นร 0717/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2534
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2534
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
ว17/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 1001/ว17 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว17/2533
การให้ถ้อยคำในการสอบสวน
ว14/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0713/ว14 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว14/2533
หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวน
ว1/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2533
การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นกรณีพิเศษ
ว6/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0706.1/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2533
การกำหนดเงินเดือนของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก. พ. รับรอง
ว10/2533 | เลขที่หนังสือ : นร 0711/ว10 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว10/2533
การบรรจุทหารกองประจำการกลับเข้ารับราชการขณะลาพักเพื่อรอการปลด
ว16/2533 | เลขที่หนังสือ : นร0703/ว16 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว16/2533
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง
ว9/2533 | เลขที่หนังสือ : สร 0711/ว9 | ปีที่ออกหนังสือ : 2533
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว9/2533
การแบ่งส่วนราชการระดับตำกว่ากรม
ว8/2532 | เลขที่หนังสือ : นร 0710/ว8 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว8/2532
การแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ว2/2532 | เลขที่หนังสือ : นร 0706/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2532
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ขาดแคลน
ว7/2532 | เลขที่หนังสือ : นร0705/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2532
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2532
ปัญหาการตีความตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2518
ว4/2531 | เลขที่หนังสือ : นร 0712/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2531
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2531
การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการฌาปณกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการ
ว3/2530 | เลขที่หนังสือ : นร 0711/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2530
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2530
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ว5/2530 | เลขที่หนังสือ : นร 0703/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2530
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2530
การเพิ่มประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว3/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0608/ว3 (ว3/2529) | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2529
การพิจารณาโทษทางวินัยในกรณีที่เป็นเหตุในลักษณะคดี
ว7/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว7 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว7/2529
คุณสมบัติของกรรมการสอบสวน
ว6/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว6 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว6/2529
ทางปฏิบัติกรณีผู้พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับวินัยมีความเห็นต่างกัน
ว5/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0612/ว5 | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว5/2529
การให้ถ้อยคำในการสอบสวน
ว1/2529 | เลขที่หนังสือ : นร 0612/ว1 (ว1/2529) | ปีที่ออกหนังสือ : 2529
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2529
การลงโทษข้าราชการ
ว3/2528 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว3 | ปีที่ออกหนังสือ : 2528
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว3/2528
แนวทางในการพิจารณาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ว2/2528 | เลขที่หนังสือ : นร 0611/ว2 | ปีที่ออกหนังสือ : 2528
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว2/2528
การกำหนดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ว4/2527 | เลขที่หนังสือ : นร 0608/ว4 | ปีที่ออกหนังสือ : 2527
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว4/2527
การกำหนดเงินเดือนของผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ว1/2527 | เลขที่หนังสือ : นร 0610/ว1 | ปีที่ออกหนังสือ : 2527
ไฟล์ประกอบ : PDF icon ว1/2527

Pages

ค้นหาข้อกฎหมาย ?

หากท่านต้องการค้นหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายอื่นๆของสำนักงาน ก.พ. กรุณาใช้ระบบ คลังข้อกฎหมาย เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น