Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

รายวิชาบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ OCSC Learning Space ที่สอดคล้อง
ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 -2570

         แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Space) มีรายวิชาการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้

ตามความต้องการได้อย่างหลากหลายวิชา  ซึ่งจะมีตัวอย่างมีรายวิชาที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
พ.ศ. 2566 -2570 แยกตามประเด็นการพัฒนาได้  ดังนี้

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนากรอบแนวคิดและทักษะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การพัฒนากรอบความคิดและทักษะด้านดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content