ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

        

ที่มาและความสำคัญ

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในทิศทางเดียวกัน และมีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่เป็นเอกภาพสู่เป้าหมายร่วมกัน

โดยโครงการนี้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom ให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจากส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จำนวน 300 คน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาฯ ดังกล่าวต่อไป