ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเป็นหนึ่งในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่สำคัญตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐภายใต้หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยต้องมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ส่วนรวม มีขนาดที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ มีการบูรณาการการทำงานและฐานข้อมูลภาครัฐ มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ และแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ รวมทั้ง ให้มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้กำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผู้นำในทุกระดับให้มีขีดความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการรับมือกับความปกติใหม่ (The New normal) หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Post-Covid Era)

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐตามกรอบการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตามมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในการจัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงได้จัดทำ “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565” ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น โดยได้กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีเอกภาพ มีเป้าหมายร่วมกัน และเพื่อให้องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างบูรณาการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ให้บุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี การพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางดังกล่าวจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งกันและกัน และให้เกิดความพร้อมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การพัฒนาก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565
  2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเตรียม ความพร้อมหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565

กลุ่มเป้าหมาย

  • ข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จำนวน 70 คน
  • บุคลากรภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร จำนวน 40 คน

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดโครงการ