ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบค่าตอบแทน
Compensation


กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8825, 8826, 8827, 8834, 8842

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน

 

เงินรางวัลประจำปี

เงินรางวัลประจำปี คือ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานที่ให้กับองค์กรภาครัฐ ซึ่งองค์กรภาครัฐสามารถนำเงินรางวัลประจำปีไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรได้ตามที่ผู้บริหารองค์กรกำหนดและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดในแต่ละปี

เป้าหมายของการให้ได้รับเงินรางวัลประจำปี

  1. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ
  2. เพื่อให้ข้าราชการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือน
  3. เพื่อข้าราชการความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
  4. เพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารในการผลักดันให้แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลชัดเจน
  5. เพื่อให้ราชการมีการพัฒนาหน่วยงาน คุณภาพงาน และการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน และสังคมมากขึ้น

ข้อควรคำนึงในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี

  1. ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการและจังหวัดต่างๆ โดยประเมินจากความสำเร็จในการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
  2. ขนาดของส่วนราชการโดยใช้ข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีผู้ครอง ณ วันที่ 1 กันยายน จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  3. การมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ โดยจำแนกเป็น

           (1) ราชการบริหารส่วนกลาง
           (2) ราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนภูมิภาค และ
           (3) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค


ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ร. (คลิก)