ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบค่าตอบแทน
Compensation


กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8825, 8826, 8827, 8834, 8842

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน

 

เงินเดือน

เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน (Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยปัจจุบันได้แบ่งบัญชีเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชีตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของแต่ละระดับไว้

 


 

บัญชีเงินเดือน

 


 

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนที่ปรับใหม่

การปรับบัญชีปี 2554 เข้าสู่บัญชีปี 2558

การปรับบัญชีปี 2551 เข้าสู่บัญชีปี 2554

การปรับบัญชีปี 2550 เข้าสู่บัญชีปี 2551

การปรับจากบัญชีปี 2548 เข้าสู่บัญชีปี 2550

การปรับจากบัญชีปี 2547 เข้าสู่บัญชีปี 2548

การปรับจากบัญชีปี 2537 เข้าสู่บัญชีปี 2547

 


 

การได้รับเงินเดือน

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

(1) การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง (เงินเดือนทะลุ)

(2) การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

การกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (เงินเดือนแรกบรรจุ) ก่อนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

(3) การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

(4) การให้ได้รับเงินเดือน กรณีการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และบรรจุกลับข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ

การจ่ายเงินเดือน

 


 

การเลื่อนเงินเดือน

กฎ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนเงินเดือนกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

การเลื่อนเงินเดือนในส่วนภูมิภาค (โควตาผู้ว่าฯ)

การเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ