ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบค่าตอบแทน
Compensation


กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน
ที่ตั้ง : อาคารสำนักงาน ก.พ. ชั้น 8 โทรศัพท์ : 0 2547 1000 ต่อ 8823, 8825, 8826, 8827, 8834, 8842

ติดต่อ กลุ่มพัฒนาระบบค่าตอบแทน

 

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม คือ ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นตามลักษณะของงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยจะจ่ายให้กับข้าราชการที่มีสภาพการทำงานไม่น่าอภิรมย์ ยากลำบากตรากตรำ เสี่ยงภัย เคร่งเครียด กดดัน หรือเป็นการทำงานที่มีสภาพการทำงานเสี่ยงอันตรายทั้งต่อชีวิตร่างกาย อาจมีผลกระทบต่อร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคจากการปฏิบัติงาน การสูญเสียอวัยะ หรือเป็นการทำงานที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์สูง ซึ่งเป็นสาชาที่ขาดแคลน มีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจำนวนมาก

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ระเบียบ ก.พ. และประกาศ ก.พ.

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ต่างประเทศ (พ.ข.ต.)

การได้รับ พ.ข.ต.

ระเบียบ ก.พ.

บัญชีอัตรา พ.ข.ต.

  • บัญชีอัตรา พ.ข.ต. สำหรับสาธารณรัฐโมซัมบิก
  • บัญชีอัตรา พ.ข.ต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  • บัญชีอัตรา พ.ข.ต. สำหรับประเทศคาซัคสถาน ยกเลิก
  • บัญชีอัตรา พ.ข.ต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ยกเลิก
  • บัญชีอัตรา พ.ข.ต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ยกเลิก

การจ่าย พ.ข.ต.

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

 

เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518

ข้อมูล : เงินเพิ่ม