ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


"สรุปการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2561"

✦ ความท้าทายของทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการปฏิรูปประเทศ

✦ HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน

✦ ฅน...บนโลกแห่งความผันผวน - Agile Workforce in VUCA World


แนะนำวิทยากร


Special Talk


ช่วงถาม - ตอบ

# ชื่อกิจกรรม วิทยากร
ห้อง 1 HR Reform ปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 • ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร
  กลุ่มน้ำตาลมิตรผล และนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
  เอกสารบรรยาย
 • วิทยากรจากสำนักงาน ก.พ.
ห้อง 2 HR Modern Learning and Development ระบบการพัฒนาและการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
 • คุณกันยารัตน์ วัฒนพงษ์วานิช
  AVP People Development Division, People Group, DTAC
 • คุณดลยา เปี่ยมสุวรรณ์
  เอกสารบรรยาย
ห้อง 3 HR Solutions คลินิกการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 3.1) ตำแหน่ง แต่งตั้ง อัตรากำลัง พนักงานราชการ
 • 3.2) วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
 • 3.3) สรรหา และสอบภาค ก.
 • 3.4) พัฒนาทรัพยากรบุคคล/กำลังคนคุณภาพ (Talent)
 • 3.5) ระบบสารสนเทศ DPIS
 • 3.6) ค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • 3.7) อื่นๆ

ทิศทางกำลังคนภาครัฐ...เพื่อการปฏิรูปประเทศ


จริยธรรมกับความรัก


การสอบเข้ารับราชการระบบทุนรัฐบาล


Talent การรักษากำลังคนคุณภาพ


การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป)การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์
เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์


ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์


การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุในภาครัฐHR Transformation     “HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ”