ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

หนังสือและเอกสารบทความเผยแพร่

หนังสือ "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ASEAN 2015"

การประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน" (เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา)

การประชุม ASEAN Conference on Promoting Social Accountability in Public Service

Civil Service Commission (CSC) ประเทศฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Conferenceon Promoting Social Accountability in Public Service ภายใต้หัวข้อ (Theme) “Community of Practice on Citizens’Participation in Governance and Social Accountability”ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดตั้งประชามคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio – Cultural Community Blueprint) โดยทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้เสนอ Country Paper :Best Practice เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้เสนอ Country Paper ในเรื่อง “Community of Practiceon Citizens’ Participation in Governance and Social Accountability”

ASEAN Community Training Program for Thai Government Officers (Myanmar) 2013

เอกสาร : โครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน