ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

 

หลักสูตร การสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง
 
โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)


เกี่ยวกับหลักสูตร

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวก็คือ ผู้สอนงาน (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในองค์กร รวมทั้งเป็นผู้กระตุ้น โน้มน้าว และสร้างกำลังใจที่จะปรับปรุงและการพัฒนางานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากมักเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ใกล้ชิดการทำงานของบุคลากรดังกล่าว

โดยที่การโค้ช (Coaching) เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้บังคับบัญชาในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) เนื่องจากสามารถดึงศักยภาพภายในของบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ได้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการสอนงาน ที่มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นผู้นำต้นแบบ (Coaching for Change and Self-Development) ขึ้น เพื่อให้ผู้สอนงานหรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการรับบทบาทผู้สอนงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีขีดสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ศูนย์ยุทธศาสตร์ วิชาการ และความร่วมมือด้านการพัฒนาสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
โทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6946 หรือ 0 2547 1742
โทรสาร 0 2547 1752