ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สายตรง ภายใน  โทรสาร 
เบอร์กลาง 0 2547 1806 1806 0 2547 1752
       
วิทยาลัยนักบริหาร (วบ.)     0 2547 2049
- นบส.1 และ ส.นบส. 0 2547 1775, 0 2547 1000 ต่อ 6982, 6951, 6953, 6944  1775, 6982, 6951, 6953, 6944  
- นบส.2 0 2547 1762, 0 2547 2085 1762, 6937  
- พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave) 0 2547 1780, 0 2547 1758 1780, 1758  
        
วิทยาลัยข้าราชการ (วข.)     0 2547 1783
- ข้าราชการใหม่ 0 2547 1802, 0 2547 1781 1802, 1781  
- นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR Professional) 0 2547 1799, 0 2547 1771 1799, 1771  
- พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ      
   - โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ 0 2547 1755 1755  
   - โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 0 2547 1014, 0 2547 1771 1014, 1771  
- HRD e - Learning / OCSC Learning Space / e - Book      
   - ข้อมูลการเรียนรู้ออนไลน์ 0 2547 1766, 0 2547 2084  1766, 6925  
   - HRD e - Learning (Admin) 0 2547 1795, 0 2547 1807 1795, 1807  
   - OCSC Learning Space / e - Book (Admin) 0 2547 2084, 0 2547 1766 6925, 1766  
       
วิทยาลัยนวัตกรรมการพัฒนา     0 2547 1752
- พัฒนาทักษะ Digital / Bigdata 0 2547 1808, 0 2547 6945 1808, 6945  
- พัฒนาข้าราชการตามนโยบาย 0 2547 1808, 0 2547 1758 1808, 1758  
       
กลุ่มแผนงานและวิชาการ     0 2547 2049
- แผนงาน 0 2547 1814, 0 2547 1784 1814, 1784  
- แผนพัฒนา / ยุทธศาสตร์การพัฒนา 0 2547 1788, 0 2547 1071, 0 2547 6946 1788, 1071,   
- วิชาการและความร่วมมือ (ACM + CSEP) 0 2547 1814, 0 2547 6946 1814, 6946  
- เลขานุการ อ.ก.พ. 0 2547 1814, 0 2547 1784  1814, 1784   
- บริหารงานทั่วไป   0 2547 1806, 0 2547 1779 1806, 1779