ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย (Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)


 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการระดับสูงระหว่างสิงคโปร์และไทย (Singapore - Thailand Senior Officials Development Programme)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง "รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ"

กำหนดการฝึกอบรม ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ขอให้ท่านผู้ผ่านการคัดเลือก ตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินสมรรถนะข้าราชการ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561

นังสือแจ้งส่วนราชการให้ข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและประเมินสมรรถนะข้าราชการ

 

 

ที่มาของกรอบความร่วมมือ

โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme - CSEP) ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยและสิงคโปร์ขยายความร่วมมือในการพัฒนาข้าราชการพลเรือนระดับสูง (Senior Officials) ร่วมกัน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าบริบทของราชการปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ข้าราชการระดับสูงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันจึงมีความสำคัญยิ่ง และควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมือของ CSEP โดยกำหนดให้ดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

ที่มาของเนื้อหาหลักสูตร

UNDP ได้มีการเผยแพร่บทความ เรื่อง “Design Thinking for Public Service Excellence” โดยได้ระบุถึงความจำเป็นที่ภาคราชการต้องนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้การบริหารงานและการส่งมอบบริการสาธารณะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยชี้ให้เห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคราชการจะต้องเร่งพัฒนากระบวนงานหรือนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐลดน้อยลง

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นวิธีการที่ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนบอกกล่าวถึงความต้องการที่แท้จริงตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในกระบวนการคิดและตัดสินใจต่อประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรง และยังช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหามีความรอบคอบมากขึ้น เกิดการมองภาพแบบองค์รวมขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่ออบรมร่วมกับข้าราชการพลเรือนของประเทศสิงคโปร์ในระดับที่เทียบเท่ากัน ประเทศละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการไทยและสิงคโปร์ด้านภาวะผู้นำในระดับสากล และสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการกำหนดนโยบาย การบริหารและปฏิบัติงานราชการ รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการให้กับข้าราชการของทั้งสองประเทศ
  3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและส่วนราชการของประเทศทั้งสองให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP)

ระยะเวลาดำเนินการ

  • ประเมินความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรม ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561
  • ฝึกอบรมช่วงที่ 1 ณ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561
  • ฝึกอบรมช่วงที่ 2 ณ Civil Service College ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2561 (รวมวันเดินทางไปกลับ)

คำแนะนำการสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย

ใบสมัคร ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลได้ตามลิ้งค์ Register : “Singapore – Thailand Senior Officials Development Programme” Click “Application Form”

พิมพ์ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย (สั่งพิมพ์โดยกด Print หรือ พิมพ์ เอกสารได้โดยตรงภายหลังเสร็จสิ้นการกดส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ ส่งมาพร้อมหนังสือส่งตัวผู้สมัครที่ออกโดยต้นสังกัด (มีลายเซ็นผู้สมัครพร้อมลายเซ็นอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา ในกรณีได้รับการคัดเลือก)

เอกสารที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ

เมื่อกดส่ง (Submit) ใบสมัครแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครซึ่งมีข้อมูลของผู้สมัครครบถ้วน พร้อมแนบภาพถ่ายปัจจุบัน นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง และจัดส่งใบสมัครในรูปแบบของเอกสาร (Hard Copy) ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. กรณีที่ตรวจพบว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร (Hard Copy) และข้อมูลที่ปรากฏในระบบลงทะเบียนออนไลน์ไม่ตรงกัน สำนักงาน ก.พ. จะถือเอาข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารซึ่งได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นเกณฑ์>


การติดต่อ

วิทยาลัยนักบริหาร 2 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2547 1784 (คุณชนิดาภา), 0 2547 1785 (คุณศิธา)

โทรสาร 0 2547 2049