ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่

 

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube  (ใหม่ล่าสุด)

☑ ดาวน์โหลด : เอกสารประกอบ

    เอกสารประกอบการประชุม 1
    เอกสารประกอบการประชุม 2
    กำหนดการ
    หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม


Walk through a New Learning Platform : แพลตฟอร์มใหม่เพื่อการเรียนรู้ของข้าราชการพลเรือนยุคดิจิทัล

☑ รับชมย้อนหลังผ่าน Youtube  (ใหม่ล่าสุด)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ