ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

กลุ่มหลักสูตร / โครงการ

สายตรง email 
     
หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader)    
- พรศิริ เจริญสืบสกุล 0 2547 1780
06-3964-1469
[email protected]
[email protected]
- วรรณวนัช ศิริจินดาพันธ์ 0 2547 1763
09-2491-0008
[email protected]
 
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)    
- นางสาวภัทรียา คะลีล้วน 09-8421-8455 [email protected]
- นายเวชยันต์ เอี่ยมสุธน 08-7028-1777 [email protected]
     
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)    
- นางศิริวรรณ เมนโพธิ 0-2547-1762
08-1626-0506
[email protected]
- นางสาวมนิษา บุญชิต 0-2547-1785
09-2514-2536
     
ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น (ศท.)    
- สกาวรัตน์  แซ่ลิ่ม 0818488320 [email protected] / [email protected]
     
HR Pro    
- สลิลา  อัตถวิโรจน์ 0845305708 [email protected]
     
ข้าราชการใหม่    
- มนิษา บุญชิต 0925142536 [email protected]
- เมทินี สุกใส 0936989515 [email protected]
- มัฌชิมา  แก้วพรมหม 0962987746 [email protected]
     
E-Learning    
HRD e-Learning  (หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ ผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ)   ocsc.hrd.gmail.com
- รุ่งนภา ทางจันทร์ 0961232035  
- เจน วันซอร์ 0961519602  
     
OCSC Learning Space/Learning Portal   Line Official: @idg8433y
- ณัฐปรียา ตันชัชวาล 09 6154 4135  
- นิสากร วรจันทร์ 09 6218 9918  
     
งานดิจิทัล    
- นางสาวศิริญญา ปกาสิทธิ์ 0 2547 1808 [email protected]
- นางสาวเพ็ญศิริ รัตนไกรศรี 0 2547 1758 [email protected]
- นายณัฏฐพงษ์ ประพัฒน์รังษี 0 2547 1000 #6945 [email protected]
     
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ    
- นางสาวพัชรา คุ้มเสถียร 08 9996 8566 [email protected]