ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

นักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (HR PROFESSIONAL)

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสำหรับสายงานนักทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยหลักสูตรมีหมวดวิชาแยกตามระดับของ นักทรัพยากรบุคคลซึ่งสอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจ และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทที่หลากหลายของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนี้ มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการฝึกอบรมที่ชัดเจน โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม และให้มีการจัดทำผลงานที่สะท้อนการนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้จริงในการทำงานในระดับต่างๆ ในส่วนราชการของตนเองอีกด้วย

 1. สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกับมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ และ ก.พ. เห็นชอบกับภาพรวมของข้อเสนอระบบการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพแล้ว ซึ่งประกอบด้วยกรอบมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งแนวทางการออกแบบการฝึกอบรมรายหมวดวิชาระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ โดย ก.พ. มีมติให้เริ่มดำเนินการฝึกอบรมได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 3. สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีนักทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,700 คน ในจำนวนดังกล่าว มีบางคนได้รับการฝึกอบรมมากกว่า 1 ครั้ง อย่างไรก็ดี นักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 4,000 คน สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคลทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
 4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลายหมวดวิชา โดยมีการพัฒนาหมวดวิชาใหม่และปรับปรุงรายละเอียดของหมวดวิชาเดิมที่ได้จัดฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการสร้างกลไกในการรักษามาตรฐานการฝึกอบรม และการประเมินผลเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในภาพรวมต่อไป
 1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของนักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเป็นพื้นฐานของการทำงานในระดับมืออาชีพต่อไป
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Plan) ให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อยกระดับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

   วิทยาลัยข้าราชการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

   โทรศัพท์: 0 2547 1799

   โทรสาร: 0 2547 1783

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ

 • ประกาศรายชื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562
 • รายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม update!!!
 • วันอบรม : 11 – 15 มีนาคม 2562
 • สถานที่อบรม : ห้อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1 (11 – 14 มี.ค. 62 ) และห้อง 3210 อาคาร 3 ชั้น 2 (15 มี.ค. 62) สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี

เนื่องจากความต้องการการเข้าอบรมมีเป็นจำนวนมาก สพข. จึงมีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาส 3 – 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งต่อไปจะพิจารณาให้สิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ที่สมัครในครั้งนี้ก่อน
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) update!!!


หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการ

เนื่องจากความต้องการการเข้าอบรมมีเป็นจำนวนมาก สพข. จึงมีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาส 3 – 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งต่อไปจะพิจารณาให้สิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ที่สมัครในครั้งนี้ก่อน
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) update!!!หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

เนื่องจากความต้องการการเข้าอบรมมีเป็นจำนวนมาก สพข. จึงมีแผนที่จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพิ่มเติมในไตรมาส 3 – 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งต่อไปจะพิจารณาให้สิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากผู้ที่สมัครในครั้งนี้ก่อน
(รายชื่อตามเอกสารแนบ) update!!!


เอกสารทั่วไป

นักทรัพยากรบุคคลกับความจำเป็นที่ต้องพัฒนาการคิดวิเคราะห์