ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย Hotline ช่วง COVID-19

หลักสูตรและโครงการ


ผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย

การพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย เป็นการสร้างแนวร่วมผู้นำการพัฒนาระบบราชการ...

ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาและเตรียมความพร้อมข้าราชการในการสู่ประชาคมอาเซียน...

ข้าราชการบรรจุใหม่

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ...


นักบริหารระดับสูง (นบส.1)

การพัฒนาผู้บริหารของภาคราชการ เพื่อให้เป็นกลไกหลักสำคัญที่จะนำการขับเคลื่อนนโยบาย รัฐบาลและยุทธศาสตร์...

นักบริหารระดับสูง (นบส.2)

เพื่อให้ผู้บริหารในฐานะรองหัวหน้าส่วนราชการสามารถนำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

นักทรัพยากลบุคคลมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ...


ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ

การพัฒนาข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส ให้ความสนใจและความสำคัญ...

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ (สปชต.)

พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าว เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ...

E-learning

หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการ...Digital Literacy Project

โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล...

หลักสูตร ป.ย.ป.

การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ...


ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้ส่วนราชการ...

ข้าราชการไทยกับการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0

การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ถือเป็นวาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญ...

Digital Goverment Skills (ทักษะด้านดิจิทัล)

การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน...