ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 

ยินดีต้อนรับสู่สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)
ที่ตั้ง : สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี อาคาร 3 ชั้น 2 โทรศัพท์ : 0 2547 1806

ติดต่อ สพข. เอกสารเผยแพร่และบรรยาย

Singapore – Thailand Leadership Development Programm

การฝึกอบรมโครงการ Singapore - Thailand Leadership Development Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ดำเนินการ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2560 และช่วงที่ 2 ดำเนินการ ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 
การฝึกอบรมดังกล่าวมีข้าราชการในกลุ่มผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจากสิงคโปร์และไทยเข้าร่วมฝึกอบรมประเทศละ 15 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาคราชการจากวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด กับเพื่อข้าราชการต่างชาติ ทำให้ได้สร้างเสริมวิสัยทัศน์ ปรับทัศนคติ และส่งเสริมเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคต 

เอกสารสรุปการเรียนรู้ คลิก :  PDF icon learning_note_sgth_2017.pdf

เอกสารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน..)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม


คำแนะนำการสมัคร

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. ใบสมัครส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามลิ้งค์ Register : “Singapore – Thailand Leadership Development Programme” Click “Application Form”
  2. ใบสมัครส่วนที่ 2  ผลงานที่ผ่านมา และข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ให้ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ “Application Form File Download” เพื่อพิมพ์และอัพโหลดกลับมายังสำนักงาน ก.พ.
  3. คะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) กรอกคะแนนที่ได้ พร้อมระบุสถานบันที่สอบ
  4. พิมพ์ใบสมัครส่วนที่  1 และ 2 พร้อมรูปถ่าย (ใบสมัครส่วนที่ 1 สั่งพิมพ์โดยกด-Print หรือ พิมพ์ เอกสาร ได้โดยตรงภายหลังเสร็จสิ้นการกดส่งข้อมูล) ส่งมาพร้อมหนังสือส่งตัวผู้สมัครที่ออกโดยต้นสังกัด (มีลายเซ็นผู้สมัครพร้อมลายเซ็นอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลา ในกรณีได้รับการคัดเลือก) และหากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ กรุณาแนบสำเนาเอกสารยืนยันผลการสอบมาพร้อมใบสมัคร
  5. สำนักงาน ก.พ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสารการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งถึงสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560
  6. หากผู้สมัครไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ กรุณาส่งโทรสารมาที่ 02 547 1752 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก