Digital Goverment Skills

ยินดีต้อนรับสู่หน้าหลัก DGS Development

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Digital Skill)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (29 พ.ย.60)

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ หอประชุม สุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จ. นนทบุรี 
โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล"

ครม. ไฟเขียวแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม

สำนักงาน ก.พ. ได้จับมือกับกระทรวงดิจิทัลและหน่วยงานในสังกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เร่งทำความเข้าใจหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดสัมมนาใหญ่กระตุ้นความตระหนักรู้สถานการณ์ดิจิทัลปัจจุบัน รับฟังมุมมองความคาดหวังเกี่ยวกับ Digital Transformation จากผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางตามมติ ครม. พร้อม ออกบูธ และ workshop เข้มแสดงหลักสูตร เครื่องมือการพัฒนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการสัมมนา

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 สำนักงาน ก.พ. เตรียมจัดงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ขอเชิญ 

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน

ลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่ http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills/seminar

ประเภทข่าว: 

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับนโยบาย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓๒๑๐ สำนักงาน ก.พ.

----------------

กลับไปหน้าภาพกิจกรรม DLProject

----------------

ประเภทข่าว: 

Pages