ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรีลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนา

ตรวจสอบรายชื่อ


หลักการและเหตุผล

           คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทาง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม ที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

           แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ระบุว่าในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้ ๗ กลุ่มทักษะ โดยทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะใด และข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใดควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด และให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. จัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐพร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. กำหนด และต่อมา ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบกับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ รวมทั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและกรณีตัวอย่าง การดำเนินการของหน่วยงาน ในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลและการสร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน

           เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สำนักงาน ก.พ. จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับสาระสำคัญและกรอบแนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รวมทั้งเพื่อนำเสนอตัวอย่างหลักสูตรการประเมิน และตัวอย่างหน่วยงานผู้จัดการพัฒนา เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้นำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และสามารถนำแนวทางฯ ดังกล่าวไปดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
  • เพื่อนำเสนอแนวคิดและกรณีตัวอย่างการดำเนินการของหน่วยงานในการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัล และการสร้างองค์กรดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่สนใจได้นำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด

กิจกรรมภายในงาน

การปาฐกถาพิเศษและการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วยข้าราชการหรือบุคลากรภาครัฐของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หน่วยงานละ ๓ คน จำนวนประมาณ ๖๐๐ คน ดังต่อไปนี้

  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง กรม (CIO) หรือผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
  • ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน