ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 2 “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”

ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 230 คน


   

วิทยากร

 

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 

นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

อำนวยการจัดกิจกรรม

 

นายมนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการบริหารมูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา,
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 

หัวข้อ “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร”
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบภารกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและผู้ที่สนใจ
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเข้าใจและสามารถเลือกทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละกลุ่มได้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเข้าใจแนวทางในการนำทักษะดิจิทัลไปปรับใช้ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบและสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในการออแบบเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคคลากรในสังกัดได้
เนื้อหา
  • ความสำคัญและองค์ประกอบของทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
  • เทคนิคการคัดเลือกทักษะด้านดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคคล
  • เครื่องมือการประเมินทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้น
  • แนวทางการนำทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

รูปแบบการนำเสนอ

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมข้อมูลแนะนำ

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

-อยู่ระหว่างการดำเนินการ- 

 

สรุปการสัมมนา