ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ห้องที่ 5 บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ Single Window for Visa and Work Permit”

ห้อง 3206

อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.

จำนวน 35 คน

   

 

วิทยากร

 

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อำนวยการจัดกิจกรรม

 

นายอานนท์ ทับเที่ยง
ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 

 

หัวข้อ บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง: กรณีศึกษา "ระบบ Single Window for Visa and Work Permit"
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่รับผิดชอบการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญขององค์กร และผู้ที่สนใจ

วัตถุประสงค์

เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา Single Window for Visa and Work Permit ที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและการสร้างทีมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่าง BOI สำนักงานตรวจคนเข้ามือง และกรมการจัดหางาน

เนื้อหา
  • แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานและการเชื่อมโยงและการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน : ปัญหาอุปสรรค์ และเทคนิคการแก้ไขปัญหา
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาบริการภาครัฐรูปแบบใหม่
  • เทคนิคการสร้างทีมงาน
รูปแบบการนำเสนอ การบรรยายหรือการเสวนา
ผู้ดำเนินรายการ นางศิริวรรณ ศิริอารยา

 

สรุปการสัมมนา

- สรุปประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ห้องที่ 5 บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ Single Window for Visa and Work Permit