ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.


สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร 3
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี


# ชื่อกิจกรรม ผู้บรรยาย
ห้อง 1 การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
 • นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
  (ที่ปรึกษาด้านการออกแบบองค์กรดิจิทัล)และคณะ
ห้อง 2 IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให้เหมาะสมกับบุคลากร
 • สำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ห้อง 3 Re-imaging HR : การเตรียมคนและสรรหาอย่างไรให้ทันยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)”
 • นางสาวณัฏฐาลักขณ์ สกุลปุณยาพร
  (ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน)
  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ห้อง 4 ผู้บริหารภาครัฐกับการสร้างองค์กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
 • ผู้แทนกรมบังคับคดี
 • นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล (ดำเนินรายการ)
ห้อง 5 บอกเล่าประสบการณ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ Single Window for Visa and Work Permit”
 • นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
  ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • นางศิริวรรณ ศิริอารยา (ดำเนินรายการ)
ห้อง 6 Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
 • นางชุติมา สีบำรุงสาสน์
  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เอกสารดาวน์โหลด และเอกสารประกอบบรรยาย

   โครงการสัมมนาพัฒนาทักษะดิจิทัล

   กำหนดการสัมมนา

   รายละเอียดห้องกิจกรรมย่อยภาคบ่าย

   แนวทางการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์