ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

กฎหมายว่าด้วยการล้างมลทิน

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

เบ็ดเตล็ด