ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดซื้อ , การเงิน

การสอบสวน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • --ระหว่างดำเนินการ--

การให้ถ้อยคำ

การพนัน  สุรา  และที่เกี่ยวข้อง

การละทิ้งหน้าที่ราชการ

การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

เกี่ยวกับคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีล้มละลาย