ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
 • ชื่อเรื่อง การคนหานวตกรรมในการพัฒนาขาราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • ผศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย
  • Mr Llijas Baker
  • ผศ.ดร.สุรพล นาควานิช
  • อ.ดร.พราม อินพรม
  • อ.วิททุวัส พลอยแหวน
  • นางกาญจนา กันตระศร
  • นางสาวมุจลินท์ นุตะมาน
  • นายสินนครบาล นิลมาย
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)