ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Document type: 
ไฟล์นำเสนอ
Tags: 
งานวิจัย
  • ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e –Learning)
  • ชื่อผู้วิจัย ดร.กมลพร สอนศรี
  • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2551
  • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)